ตั๋วเครื่องบินวันทูโก

ตั๋วเครื่องบินโอเรียนท์ไทย วันทูโก บินสู่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ราคา 1,990บาท ทุกเส้นทาง เดินทางได้ทุกวัน สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ Call Center :  02-322-1255       

บริการดีๆจากทาง SmileFlyer.com
 

  • เรามีบริการสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • สามารถจองบัตรโดยสารได้นานถึง 78 ชั่วโมง
  • มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดเวลาทำการ 
  • ส่ง sms ให้ฟรี ผู้โดยสารสามารถโชว์มือถือของท่านที่เคาน์เตอร์สายการบิน
  • มีบริการเปลี่ยนวันเดินทางให้ผู้โดยสารจากเจ้าพนักงาน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองตั๋วเครื่องบินวันทูโก

คำนิยาม
1.1 ความหมาย: ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

 " เรา " หมายถึง สายการบินโอเรียนท์ไทย
 " ผู้โดยสาร " หมายถึง บุคคลนอกเหนือจากลูกเรือที่เดินทางไปกับทางโอเรียนท์ไทยด้วยความยินยอมของสายการบินฯ
 " ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร " หมายถึง บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ อย่างเป็นทางการ
 " สัมภาระ " หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง
 " ทะเบียนสัมภาระ " หมายถึงเอกสารที่สายการบินฯออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 " ป้ายสัมภาระ " หมายถึงเอกสารที่ออกโดยสายการบินฯแต่เพียงผู้เดียวเพื่อแสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 " สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว " หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินฯและสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระให้ซึ่งหมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
 " สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ " หมายถึง สัมภาระที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้วรวมทั้งสิ่งของที่ผู้โดยสารนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 " เงื่อนไขของสัญญา " หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุว่าเป็นเงื่อนไขของข้อบังคับการบิน 
 " ความเสียหาย " ให้รวมถึงความตาย ความบาดเจ็บในร่างกายผู้โดยสาร ความล่าช้า ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการกระทำของสายการบินฯ
 " คูปองอิเล็กทรอนิกส์ " หมายถึง คูปองสายการบินที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของสายการบินฯ
 " บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ " หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินฯ หรือในนามของสายการบินฯ ใช้แสดงเพื่อขึ้นเครื่องบิน
 " คูปองเที่ยวบิน " หมายถึง คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุต้นทางและปลายทางที่ผู้โดยสารมีสิทธิเดินทางได้
 " เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง " หมายถึง เอกสารที่สายการบินฯ ออกให้ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน เงื่อนไขข้อบังคับในการบินและประกาศ
 "หนึ่งเที่ยวบิน " หมายถึง เที่ยวบินจากท่าอากาศยานต้นทางสู่ท่าอากาศยานปลายทา
 " ที่นั่ง " หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบินฯ
 " ค่าธรรมเนียม " หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสายการบินฯ ที่ประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ
 " บัตรโดยสาร " หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินฯ หรือในนามของสายการบินฯ
    รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุ    ไว้ด้วย

" ข้อกำหนดและเงื่อนไข " หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ
" เว็บไซด์ " หมายถึง เว็บไซต์ www.flyorientthai.com ที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลของสายการบินโอเรียนท์ไทย

1.2 คำบรรยาย
 : หัวข้อหรือคำบรรยายในเงื่อนไขและข้อบังคับแต่ละข้อ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่อาจใช้สำหรับการตีความข้อความ

การบังคับใช้

2.1 บททั่วไป : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศหรือโดยการเดินทางอย่างอื่น รวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดิน ที่กระทำโดยสายการบินฯหรือในนามของ
สายการบินฯ และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง


2.2 ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ : นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้หากเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่่นๆที่สายการบินระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้

2.3 ภาษา : ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ได้จัดทำเป็นภาาาอังกฤษ หากถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษ

บัตรโดยสาร / เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางเป็นหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบินฯ ข้อบังคับและเงื่อนไข (รวมทั้งค่าธรรมเนียม)
ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน


3.2 ความสามารถในการโอนสิทธิ์ : สัญญาเพื่อการขนส่งอาจโอนต่อกันได้ดังกำหนดไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินฯ

3.3 การมีผลใช้ได้ :  เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฎในเที่ยวบินนั้นๆเท่านั้น

3.4 การแสดงตน : สายการบินฯจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฎในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อ
ยืนยันการเดินทาง

อัตราค่าโดยสารโอเรียนท์ไทย(วันทูโก)
 
4.1 ทั่วไป : อัตราค่าโดยสารมีผลบังคับใช้กับการขนส่งระหว่างสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง หากไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ค่าโดยสารจะไม่รวมถึงบริการยานพาหนะภาคพื้นดินระหว่างสนามบินทั้งนี้สาย
การบินฯได้ให้บริการแบบจุดต่อจุดและจะไม่รับผิดชอบในเที่ยวบินต่อเนื่องของผู้โดยสาร สายการบินฯไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการถ่ายดอนผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินฯเองหรือสายการบินอื่น สายการบินฯถือว่าสายการบินฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการเที่ยวบินต่อเนื่องและจึงไม่มีภาระผูกพันต่อการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดของการเดินทางแบบเที่ยวบินต่อเนื่องที่วางแผนไว้ และเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด "ไม่สามารถชำระคืนได้"
 
4.2 ค่าโดยสารสำหรับเด็กทารก : สายการบินฯ อนุญาตให้ทารกต่ำกว่า 2 ปี (ณ วันเดินทาง)เดินทางได้ในราคาอัตราค่าโดยสาร 500 บาท/ท่าน/เที่ยว ทุกเส้นทางบินภายในประเทศ โดยอนุญาตให้เด็กหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น และห้ามนำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
 
4.3 ภาษีและค่าประกันภัย : ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องมาจากการที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบินฯ ค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ผู้โดยสารได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งเครื่องบินแล้ว ซึ่งผู้โดยสารยังต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการเดินทาง
 
4.4 อัตราแลกเปลี่ยน : ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้เว้นแต่สายการบินฯ จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.5 ความถูกต้อง : อัตราค่าโดยสาร ตารางการบินและเส้นทางที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้อง ณ ขณะที่ประกาศ และสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ
หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
4.6 การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร : อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินฯ หรือในนามของสายการบินฯ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นๆ
อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 
การสำรองที่นั่ง
 
5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง : การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว และหลังจากที่สายการบินฯได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่งหรือเอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว
จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 
5.2 การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ : คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 9 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ต้องทำการจองผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองที่นั่งผู้โดยสารที่สำนักงานเท่านั้น
ไม่สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ได้
 
5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน :  กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 1126 เพื่อเปลี่ยนข้อมูลการจองหรือการเดินทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1.กรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้โดยที่ยังไม่ออกบัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซด์ซึ่งระบบจะยืนยันที่นั่งและเป็นการชำระเงินโดยอัตโนมัติิ)
2.ผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร(บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุการเดินทางครั้งแรก หรือตามอายุบัตรโดยสารราคาพิเศษ)
โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท/ครั้ง/เที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และภายในอายุของบัตรโดยสาร ผู้โดยสารต้องแจ้งเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 
5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร : สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท /ครั้ง/ เที่ยวบิน
 
5.5 เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่น : ข้อบังคับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินข้อ 5.3 และเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร ข้อ 5.4 ไม่สามารถนำมาใช้กับบัตรโดยสารโปรโมชั่นบางประเภทได้
 
5.6 การชำระเงิน : ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่มีการชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลง
ทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้
 
5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้โดยสารรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินฯ เป็นไปเพื่อการสำรองที่นั่งและการยืนยันการการเดินทาง เพื่อการจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่ง
อำนวยความสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง เพื่อการทำการบัญชี การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การ
จัดการและกฎหมาย เพื่อการออกบัตรเครดิต เพื่อการทดสอบระบบ การรักษาสภาพและพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินฯ สามารถติดต่อกับผู้โดยสารได้ในภายภาคหน้า  โดยข้อบังคับ
การบินการเดินทางกับสายการบินฯผู้โดยสารอนุญาตให้สายการบินฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของสายการบินฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการ ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
 
5.8 การเลือกที่นั่ง : สายการบินฯ ให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการระบุที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง หรือทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางเว็บไซต์
สายการบิน(โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการเลือกที่นั่งล่วงหน้า) และสายการบินฯ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง
 
6.1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุดและเงื่อนไข : เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอิน)ของสายการบินฯ จะเปิดให้บริการก่อนกำหนดการเดินทางสองชั่วโมง และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดการเดินทางสี่สิบนาที ทั้งนี้กำหนดเวลาการสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าว อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละท่าอากาศยานและเที่ยวบิน โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการกระทำตามกำหนดเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในขณะที่ท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
การเดินทาง หากท่านมิได้กระทำการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ และสายการบินฯ จะไม่คืนเงินค่าโดยสารที่ได้ชำระไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้โดยสารไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง 40 นาที ก่อนกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินของท่าน
(ข) ผู้โดยสารไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบินฯ
(ค) ผู้โดยสารไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
(ง) ผู้โดยสารไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบินฯ
(จ) ผู้โดยสารกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบินฯ หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินฯ ไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา
(ฉ) หากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจอื่นห้ามมิให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
(ช) หากสายการบินฯ เห็นควรว่าผู้โดยสารไม่สมควรเดินทางเนื่องจากเมาสุราหรือมีลักษณะในทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัด 
(ซ) หากสายการบินฯ เห็นควรว่าผู้โดยสารไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารท่านอื่น
 
6.2 การขึ้นเครื่องบิน : ผู้โดยสารต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่าสี่สิบนาที
 
6.3 การไม่ปรากฎตัว : หากผู้โดยสารไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้
 
6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ : ผู้โดยสารเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของสายการบินฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบินฯ ทั้งนี้ สายการบินฯจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้
 
6.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่หรือหนังสือเดินทาง เข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง, ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง
 
6.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง : ผู้โดยสารยินยอมชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่ต้องชำระ เมื่อใดก็ตามที่สายการบินฯ ต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่าน หรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าวสายการบินฯ จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน

6.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ : หากสายการบินฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่
สายการบินฯ เมื่อถูกทวงถาม ตามจำนวนที่สายการบินฯ ได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินฯ อาจใช้มูลค่าของสายการบินฯ อื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวน
ใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินฯ มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 
6.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย : ผู้โดยสารต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสุขภาพจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือสายการบินฯ
 
การปฎิเสธการบิน
 
สิทธิในการปฏิเสธการบิน : ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือในดุลพินิจของสายการบินฯ สายการบินฯ
อาจปฏิเสธผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสาร หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
(ก) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ
(ข) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ
(ค) พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของ ท่านมีลักษณะ 
(1) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ
(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ หรือ 
(3) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน หรือ
(ง) ผู้โดยสารได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก หรือ
(จ) ผู้โดยสารไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือ
(ฉ) ผู้โดยสารปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ
(ช) ผู้โดยสารยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
(ซ) การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
(ฌ) ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
(ญ) การจองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสายการบินฯ หรือ
(ฎ) บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกโขมย หรือ
(ฏ) เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอมหรือโดยการฉ้อฉล หรือ
(ฐ) เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว 
(ฑ) บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 
7.2 เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม : สายการบินฯไม่ยินยอมให้เด็กที่ไม่มีผู้ติดตามซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบสองปี เดินทางโดยลำพังหรือ ต้องมีผู้ปกครองลงนามเพื่อเป็นการรับรองอนุญาตให้เด็กเดินทางโดยลำพัง
 
7.3 สิทธิในการขอบริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ : สายการบินฯ มีหน้าที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารไม่ว่าในกรณีใดๆอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น การขอใช้รถเข็นของผู้พิการหรือไม่สะดวกในการช่วยเหลือตัวเอง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้เครื่องช่วยพิเศษ เช่น รถยนต์ที่ต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่สาม ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้
บริการที่สามโดยสายการบินฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด
 
7.4 สตรีมีครรภ์ : ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยสายการบินฯ มีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้ สตรีมีครรภ์ทางสายบินอนุญาตให้ร่วมเดินทางได้ 
โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการเดินทาง สำหรับสตรีที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 
สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง
 
7.5 ทารกอายุต่ำกว่า 8 วัน : สายการบินฯ อาจใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการตัดสินใจให้ทารกดังกล่าวเดินทางได้ เมื่อได้รับการแสดงหนังสืออนุมัติการเดินทางจากแพทย์และเมื่อบิดามารดาของทารกได้ลงนามในข้อ
กำหนดยกเว้นความรับผิด

สัมภาระ
 
8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ : สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน
(ก) วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยการดูแลรักษาตามปกติ
(ข) วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization - 
ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA) และข้อบังคับการบินของสายการบินฯ
(ค) วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
(ง) วัตถุที่สายการบินฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
(จ) วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
(ฉ) สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
(ช) ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
(ซ) อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินฯ แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM)และ/หรือ 
กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการบินหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ
สายการบินฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
(ฌ) อาวุธปืนและดินปืน
(ญ) ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่น ละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ , ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย), 
ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค), สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น), วัตถุมีพิษ, สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) , สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม), สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง), 
ปรอท, เครื่องวัดอุณหภูมิ , สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก, สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
(ฎ) วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินฯ แล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบินโฯ แต่
ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร
 
8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย : ผู้โดยสารไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง 
และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 
8.3 สิทธิในการค้นสัมภาระ: บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระตามที่อธิบายไว้ในข้อ 8.1 ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามไม่ให้มีการขนส่งโดยถือเป็นสัมภาระ และอาจปฏิเสธไม่ขนส่งวัตถุอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันหากตรวจพบ 
บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระรายการใดๆ เนื่องจากขนาด รูปร่าง สิ่งที่บรรจุ (อาหารทะเล) น้ำหนัก หรือลักษณะ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการยอมรับสัมภาระเพื่อขนส่ง เว้นแต่สัมภาระนั้นจะได้รับการบรรจุในกระเป๋า
หรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลตามปกติสิทธิในการตรวจค้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มี
การตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือ
สัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้
ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระ
ของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้น
สัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ ไม่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้
 
8.4 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน : เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินฯ และสายการบินฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว 
สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินฯได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระ
ไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปสายการบินฯ จะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายใน
เวลาที่เหมาะสม เมื่อเดินทางถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 
8.5 การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย : ท่านสามารถนำสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ร่วมการเดินทางไปกับท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
การบินของสายการบินฯ
 
8.6สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน : ผู้โดยสารไม่มีสิทธินำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร่วมเดินทางไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากแต่ในดุลพินิจของสายการบินฯ ยินยอมให้มีการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์ อัตราค่าบริการราคากิโลกรัมละ 60 บาท ทุกเส้นทาง โดยท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินตามอัตราที่สายการบินฯกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไปได้ไม่ว่าเวลาใดๆ 
และสายการบินฯ จะอนุญาตให้เมื่อมีการร้องขอซึ่งอาจกระทำได้ ณ เคาท์เตอร์ลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1126
 
8.7 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน : ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นไปยังห้องโดยสารได้ท่านละหนึ่งใบ โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้
ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่สายการบินฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร

8.8 การรับและการส่งมอบสัมภาระ : ผู้โดยสารต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควรสายการบินฯ จะนำสัมภาระดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ของ
สายการบินฯ ซึ่งสายการบินฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ และหากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาสามดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับคืน สายการบินฯ อาจกำจัด
สัมภาระดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินฯ จะ
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบินฯ แล้วเท่านั้น และหากสายการบินฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่าง
เพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินฯ อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบ
สัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบินฯ
 
8.9 สัมภาระสูญหาย : เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามสัมภาระที่สูญหายได้ ทางสายการบินฯ จะชดใช้ค่าเสียหาย ตามน้ำหนักของสัมภาระที่ได้มีการลง
ทะเบียน โดยคำนวณจากน้ำหนักในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งสามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่าย
บัตรโดยสารเครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป
 
8.10 สัมภาระเสียหาย : ในกรณีที่เป็นกระเป๋าถือทั่วไป , สัมภาระของผู้โดยสารต้องได้มาซึ่งหลักฐานในสภาพปกติ ดังนั้น สายการบินฯ ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เกิดความเสียหาย ซึ่งอยู่
เหนือความควบคุมดังนี้:รอยขีดข่วน หรือ ถลอก / รอยบิ่นขนาดเล็ก / รอยตัดขนาดเล็ก / รอยเปื้อนดิน / สายรัดกระเป๋า / กระเป๋าถือ / ล้อกระเป๋า/ รอยความเสียหายที่ได้ซ่อมแล้ว/ กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป / กระเป๋าที่มีข้อจำกัดพิเศษทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่แตกหักง่าย , ของที่สามารถเน่าเสียได้ หรือ ของที่มูลค่า, เช่น เงิน, นาฬิกาข้อมือ อัญมณี เครื่องเงิน เอกสารหุ้น พันธบัตร สินค้าตัวอย่าง เอกสารแสดงตน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิทยุ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ สัมภาระเหล่านี้ผู้โดยสารควรถือนำติดตัวไปด้วยทางบริษัทจะรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เสียหายที่เกิดจากความละเลยของของพนักงานหรือ ในกรณีสัมภาระที่สูญหาย โดยการร้องเรียนแจ้งเพื่อให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท และการร้องเรียนดังกล่าวจะต้องกระทำโดยการยื่นรายงานความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของบริษัทในบริเวณสนามบิน
หมายเหตุ: การติดตามกระเป๋า สัมภาระที่สูญหายหรือ ล่าช้า หรือการหาสาเหตุของการเสียหาย อาจเกิดการล่าช้าหรือเป็นไปด้วยความลำบาก หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยทันทีในวันเดินทางที่เกิดเหตุ
 
8.11 สัมภาระล่าช้า : ทางบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดส่งสัมภาระล่าช้าที่เกิดจากความละเลยของเจ้าหน้าที่เท่านั้น. โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ ใบอ้างสิทธิ ” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่าย
บัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไปกำหนดการ การยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด
 
9.1 กำหนดการ : สายการบินฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่าน โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินฯ ได้ประกาศไป อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 
9.2 สิทธิที่พึงได้รับในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน (Cancel Flight) : หากมีการยกเลิกเที่ยวบินใดๆ สายการบินฯ จะต้องให้สิทธิ์ในการเลือกแก่ท่านในการขอคืนค่าโดยสารตามมูลค่าที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้ในการเดิน
ทางสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ในทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ในกรณีชำระด้วยเงินสด) หลังจากที่เที่ยวบินนั้นๆได้มีการยกเลิกหรือ ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารเดิมในการเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆของ สายการบินฯ 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
 
9.3 ข้อคุ้มครองที่ท่านควรได้รับ ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้า : สายการบินฯจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบิน
ประจำภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการคุ้มครองหลักดังนี้
1. ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปของ สายการบินฯ เลือกเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินฯ อื่นที่มีเส้นทางบินหรือจุดหมายปลายทางเดียวกัน
    โดยสายการบินฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้
2. ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง และกรณีที่ไม่มีเที่ยวบินอื่น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินทางไปยังสนามบินปลายทางที่ใกล้ที่สุดโดย สายการบินฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้
3. ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเดินทางและขอคืนค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระแล้วเต็มจำนวนโดยเร็วหรือไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ในกรณีชำระด้วยเงินสด) หลังจากที่ท่าน
    เลือกคืนค่าโดยสาร
4. หลังจากที่ท่านได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) แล้ว แต่เกิดการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบิน หากเกินกว่า 3 ชั่วโมงไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม สายการบินฯ จะจัดหาอาหารและหรือ ที่พักให้แก่
    ท่านโดยไม่ชักช้าและตามสมควรแก่กรณี
5. สายการบินฯ รับผิดชอบในการบริการเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างสะดวกสบายในเส้นทางการบินที่สายการบินฯ ให้บริการ และไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อการเดินทางที่เส้นทางอื่นๆนอกเหนือจากเส้นทางที่สายการบินฯ ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านจะทำการบินต่อเนื่องกับสายการบินฯ อื่นๆ (Connecting Flight)  ณ ที่หมายปลายทางหากเกิดมีการล่าช้าในเที่ยวบิน โปรดวางแผนการเดินทางที่ให้เวลาพอเพียงในการเดินทางต่อเนื่อง ณ ที่หมายปลายทางเพื่อประโยชน์ของท่าน
 
การชำระคืนเงิน
 
10.1 บุคคลที่เหมาะสม : สายการบินฯ จะชำระเงินคืนให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าโดยสาร โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจแก่สายการบินฯ เท่านั้น
 
10.2 วิธีการ : คำขอให้มีการชำระเงินคืน ต้องทำเป็นหนังสือพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารยืนยันรายละเอียดการบิน และ/หรือ หมายเลขการสำรองที่นั่งและหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน
 
10.3 บัตรโดยสารหาย : เพื่อความรวดเร็วของการดำเนินการในกรณีที่บัตรโดยสารสูญหาย ผู้โดยสารต้องปฏิบัติดังนี้
(ก) ผู้โดยสารต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ แทนบัตรโดยสารเดิมที่สูญหาย
(ข) เอกสารที่ผู้โดยสารต้องนำมาใช้ประกอบในการยื่นคำร้อง
     • ใบแจ้งความบัตรโดยสารสูญหายฉบับจริง ที่ออกโดยสถานีตำรวจ
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้โดยสารเท่านั้น
ผู้โดยสารสามารถนำเอกสารมาติดต่อขอคืนเงิน ตามมูลค่าบัตรโดยสารใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หลังจากยื่นคำร้อง 2 เดือน จึงจะได้รับเงินคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการนำบัตรโดยสารเดิมมาใช้เดินทางจริง
 
10.4 สิทธิในการปฏิเสธการคืนเงิน :
(ก) ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินถ้าในขณะที่ร้องเรียนบัตรโดยสารได้หมดอายุแล้ว
(ข) ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินในกรณีที่บัตรโดยสารได้ถูกใช้งานแล้ว หรือ บัตรโดยสารได้ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการแสดงเจตน์จำนงค์การขอเดินทางออกจากประเทศนั้นๆ ยกเว้น
แต่ว่าได้มีการแสดงหลักฐานกับทางบริษัทอย่างเพียงพอว่าผู้โดยสารได้รับสิทธิอนุญาตในการอยู่ในประเทศ
นั้นๆ หรือผู้โดยสารจะเดินทางออกจากประเทศโดยวิธีการ หรือ โดยสายการบินฯ อื่นๆ
(ค) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในวิธีการเดียวกันและสกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านผู้โดยสารได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร
(ง) การชำระเงินคืนโดยสมัครใจจะได้รับการชำระโดยบริษัทสายการบินฯ ผู้ออกบัตรโดยสาร หรือตัวแทนจำหน่ายผู้ออกบัตรโดยสารที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้น
 
ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร
 
11.1 หากสายการบินฯ เห็นว่าความประพฤติบนเครื่องบินของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือ ไม่เป็นไป
ตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ การใช้คำข่มขู่ ด่าว่า หรือ เหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือ แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวก เสียหาย หรือ ทำให้ผู้โดยสาร หรือ พนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน และท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร
11.2 หากความประพฤติของท่านส่งผลให้สายการบินฯ ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังจากที่สายการบินฯ ได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้
จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินฯ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว
11.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ อาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ บนเครื่องบินไม่ได้จำกัดเฉพาะ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี 
เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ เว้นแต่อุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การจำกัดความรับผิดของสายการบินโอเรียนท์ไทย(วันทูโก)

12.1 อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอลทริออล : หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง หรือหยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลอาจถูกใช้บังคับ และ อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลจะถูกนำมาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งเนื่องจากความตายหรือบาดเจ็บและเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายหาย
ของสัมภาระ
 
12.2 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ : ความรับผิดในความสูญหาย , ล่าช้า , ความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากมิได้แจ้งมูลค่าที่สูงกว่าให้ทราบและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อนึ่งความรับผิด
ของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.3 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ใช้บังคับ : หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว
(ก) ความรับผิด ต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินโอเรียนท์ไทย มีอยู่จะลดลง ห ากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ต ามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ
(ข) สายการบินฯจะไม่รับ ผิดในความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หากความเสียหายดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินฯ และสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือ
ครอบครองของสายการบินฯ
(ค) เว้นแต่ กรณีที่สายการบินฯ เจตนากระทำการ หรือ งดเว้นกระทำการ และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินฯ กระทำการด้วยความประมาทและอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินฯ จะรับผิดต่อความ
เสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน สายการบินฯย จะรับผิดชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากกฎหมายที่อาจใช้บังคับได้ระบุการจำกัดความรับผิด
ต่างออกไป ให้เป็นไปตามการจำกัดความรับผิดที่ต่างกันออกไปนั้น หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุลงในป้ายสัมภาระให้ ้สันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนไม่เกินสัมภาระที่ได้รับอนุญาต ในกรณีของ
สัมภาระลงทะเบียนที่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลค่าของสัมภาระที่เกินมา ความรับผิดของสายการบินฯ จะจำกัดเฉพาะมูลค่าของส่วนที่เกินมาซึ่งท่านได้แจ้งให้ทราบแล้วเท่านั้น
(ง) สายการบินฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนด และ ข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
(จ) นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินฯ จะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้ เพื่อ ความสูญหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย
(ฉ) สายการบินฯ ไม่ต้องรับ ผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินฯ ด้วย
(ช) สายการบินฯ ไม่ต้องรับ ผิดแต่อย่างใดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน และสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่เฉพาะแต่ สิ่งของแตกหักง่ายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เครื่องเพชร 
ทองคำ เงิน ทองคำขาว คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารการเจรจา หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่น เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงสิทธิ
ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
(ซ) สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย หรือความพิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพดังกล่าวที่แย่ลง
(ฌ)   สัญญาการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และการไม่รวมถึง หรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลใช้ได้กับตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบินฯ ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มี
ผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบินฯ จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินฯ และจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบินฯ ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินฯ ต้อง
รับผิด (หากมี)
(ญ) หากสายการบินฯ ไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่น
อันอาจใช้บังคับได้
 
ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ 
 
13.1 หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วง เป็นหลักฐานเพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความ
ประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าเจ็ดวัน นับจากวันได้รับสัมภาระ 
หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบภายในยี่สิบเอ็ดวัน นับจากวันที่สัมภาระได้ ถูกส่งไปถึงมือท่าน คำเรียกร้องทุกครั้ง
ต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
13.2 สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับสายการบินฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้
หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และสละสิทธิ์ ในการบริการสายการบินโอเรียนท์ไทย(วันทูโก)

14.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบินฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  
x
เส้นทางยอดนิยม
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศจากกรุงเทพสู่: ฮ่องกง |สิงคโปร์ |เสียมเรียบ |ปักกิ่ง |เซี่ยงไฮ้  |เกาหลี |โตเกียว มุมไบ |เดลี |กัวลาลัมเปอร์ |อียิปต์ |ซิดนีย์ |เมลเบริ์น |บริสเบน |เพริ์ธ ลอนดอน |อัมสเตอร์ดัม|ปารีส |ออสเตรีย |เบอร์ลิน |เวียดนาม |ไต้หวัน |ซีแอตเทิล|ซูริค|ตั๋วกวางเจา|มิวนิค |แมดดริด
ตั๋วเครื่องบินในประเทศจากกรุงเทพสู่: กระบี่|ภูเก็ต |ลำปาง |หาดใหญ่ |เชียงใหม่ | เชียงราย |การบินไทย |  บางกอกแอร์เวย์ส วันทูโก 

SmileFlyer.com Powered by Asia Gateway Travel Co.,Ltd.
ศูนย์บริการข้อมูล: 02-7229898 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 02-321-2737 อีเมล์: info@smilelandtravel.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 09.00-17.30, เสาร์: 09.00-14.00 และ วันอาทิตย์ หยุดทำการ